Voorwaarden van de Dienst

ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTENINFORMATIE INHOUDSOPGAVE


 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisseling van promotionele waardebonnen
 9. Toepasselijk recht

10. Gedragscode

11. Alternatieve geschillenbeslechting

12. affiliate programma

13.B2B Samenwerking, Contractuele partner, Sluiting van het contract


1) TOEPASSINGSGEBIED


1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van T&B Distribution GbR (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de

goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.


1.2 Voor de toepassing van deze AV is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. 

een persoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


2) SLUITING VAN DE OVEREENKOMST


2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod.

door de Klant.


2.2 De Klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online winkel van de Verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het 

winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. 

Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail aan de verkoper doen toekomen of per 

post.


2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een order 

bevestiging in tekstvorm (fax of e-mail), in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of door betaling van de klant te verlangen nadat de bestelling van de klant is geplaatst. Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De periode voor de 

de aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de voormelde termijn aanvaardt, 

wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Indien voor een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant 

geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper zich reeds akkoord met het aanbod van de klant op 

het tijdstip waarop de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.


2.5 Indien voor de betaalmethode "Amazon Payments" wordt gekozen, wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de 

Gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op 

https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betalingsmethode kiest, moet de klant ook een betalingsopdracht aan Amazon geven door te klikken op de knop waarmee het 

bestelproces. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.


2.6 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling van de klant in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant toegezonden. De verkoper stelt de tekst van het contract niet ter beschikking van de klant. 

toegankelijk buiten dit. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de webwinkel van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de overeenkomstige inloggegevens.

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan zijn 

de vergrotingsfunctie van de browser, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8. Voor het sluiten van de overeenkomst zijn de Duitse en de Engelse taal beschikbaar.

2.9 De verwerking van en het contact met bestellingen geschieden doorgaans via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het voor de verwerking van de bestelling opgegeven e-mailadres juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) RECHT VAN HERROEPING

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de door de verkoper 

annuleringsvoorwaarden.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het product door de verkoper, zijn de vermelde prijzen 

de totale prijzen, inclusief de wettelijk voorgeschreven belasting over de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland.

(hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betaalmethoden beschikbaar zijn. 

voorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Verder 

informatie over "Shopify-betalingen" is beschikbaar op het volgende internetadres 

https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) LEVERING EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

5.1 Levering van goederen geschiedt door verzending naar het door 

de klant, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie, zal de 

het in de orderverwerking door de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant 

daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is het bepaalde in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

7) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) INWISSELING VAN CAMPAGNEBONNEN

8.1 Waardebonnen die door de verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, voor zover een overeenkomstige beperking uit de inhoud van de waardebon voortvloeit.

8.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

8.4 Meerdere kortingsbonnen kunnen ook voor één bestelling worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Resterende tegoeden worden door de verkoper niet terugbetaald.

8.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en 

verdient het rente.

8.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

9) TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10) GEDRAGSCODE

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op internet kunnen worden geraadpleegd op 

http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

11) ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

11.1 De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen. 

die voortvloeien uit online koop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

11.2. De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

12) AFFILIATE PARTNERPROGRAMMA

naar het affiliate partnerprogramma van de website www.wldoho.de 

De partner (in verbinding met GoAffPro) stelt in het kader van dit programma reclamemateriaal/links ter beschikking, die de partner op zijn website integreert zodat de gebruikers van de partnersite de WLDOHO-site kunnen bereiken. 

 • 1 TOEPASSING / ONDERZOEK VAN DE 

TOEPASSING

(1) Personen ouder dan 18 jaar die een legale website beheren en eigenaar zijn van het domein 

komen in aanmerking voor deelname.

(2) De volgende inhoud mag niet via de website worden meegedeeld, noch actief 

gekoppeld aan:

Pornografie

Radicalisme/Extremisme

Geweld of verheerlijking van geweld in welke vorm dan ook (ook seksueel, tegen mensen en ook dieren).

Drugs of drugs banaliseren

(3) De website moet zo zijn ontworpen dat er geen verwarring kan ontstaan met de website www.wldoho.de, noch mag de indruk worden gewekt van een band tussen de partner en WLDOHO die verder gaat dan dit partnerprogramma.

(4) Het onderzoek van de aanvraag wordt door WLDOHO naar eigen goeddunken uitgevoerd. Een aanvraag kan zonder rechtvaardiging worden afgewezen.  

 • 2 VERPLICHTINGEN VAN DE PARTNER

(1) WLDOHO stelt een selectie van beelden ter beschikking van zijn partner, die vanaf zijn homepage een duidelijk herkenbare link maakt naar de website van WLDOHO.

(2) De correcte technische integratie is de verantwoordelijkheid van de partner. Het ongeoorloofd herontwerpen van de reclamebanners is uitdrukkelijk verboden.

(3) Er moet een actieve klik zijn door de gebruikers van de partnersite, geforceerde kliks zijn niet toegestaan.

(4) De partner is verplicht de koppeling van de productgegevens dagelijks bij te werken.

 

 • 3 VERBODEN RECLAMEMAATREGEL

(1) Marketing via zoekmachines en deelname aan adware-netwerken zijn verboden. Het is de partner verboden om advertentieruimte in zoekmachines of betaalde advertentieplaatsingen, bijv. in Google AdWords of gesponsorde links, te boeken die verband houden met WLDOHO en het productassortiment van het bedrijf. Add-ons, iFrames, lagen, postview 

tracking, pop-ups en -unders, alsmede direct forwarding zijn eveneens verboden.

(2) Adverteren en targetten op trefwoorden is alleen mogelijk na voorafgaand overleg met WLDOHO.

(3) Voor tegoedbonnen die verschijnen in nieuwsbrieven voor klanten of in gedrukte en online-advertenties mag geen reclame worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van WLDOHO.

(4) De plaatsing van advertenties wordt beheerd door WLDOHO zelf. De partner is vrij om andere 

sleutelwoorden en om deel te nemen aan andere partnerprogramma's.

(5) Tell a friend is niet toegestaan (!) Het gebruik van het affiliate programma in een e-mail marketing tool is over het algemeen niet toegestaan, maar kan onder bepaalde voorwaarden worden goedgekeurd. De goedkeuring moet schriftelijk geschieden en is in ieder geval onderworpen aan de wettelijke bepalingen, alsmede aan de mededingings- en consumentenwetgeving. Dit omvat, onder andere 

dingen, de dubbele opt-in procedure, een opdruk en de mogelijkheid om zich uit te schrijven. De partner moet duidelijk de afzender zijn, niet WLDOHO.

(6) De partner mag geen eigen reclamemaatregelen uitvoeren in naam van WLDOHO.

(7) Gebruik van en links naar hot deals, coupons, kortingscodes pagina's zijn verboden. 

 • 4 REVISIT & LAST COOKIE WINS

(1) Een gebruiker die via een partner op de website van WLDOHO terechtkomt, blijft gedurende 1 dag door cookies toegewezen aan de desbetreffende partner. Bij elk bezoek van de gebruiker wordt de periode van 1 dag opnieuw gestart.

(2) Als de gebruiker van een partnersite door een andere partner wordt doorverwezen, geldt het "last-cookie-wins"-model, d.w.z. dat de periode van 1 dag verstrijkt en de nieuwe, laatst doorverwijzende partner de commissie ontvangt.

 

 • 5 BEPALING

(1) WLDOHO betaalt de partner een commissie van 30% op de "werkelijk gegenereerde nettoverkoop" volgens de "click per sale"-methode.

(2) "Werkelijk gegenereerde nettoverkoop" zijn de inkomsten die WLDOHO genereert uit de verkoop van goederen in eigen naam gedurende de looptijd van het contract. De berekeningsgrondslag is de nettoverkoopprijs van het product die daadwerkelijk door WLDOHO wordt gefactureerd. De prijs moet volledig door de klant worden betaald, bedragen die aan de klant worden terugbetaald via 

klachten of vouchers maken geen deel uit van de "werkelijk gegenereerde nettoverkoop". Andere serviceprijzen die kunnen worden aangerekend, zoals verzendings-, afhandelings- en geschenkverpakkingskosten, maken evenmin deel uit van de "werkelijk behaalde netto-omzet".

 • 6 BETALING

(1) Betaling zal alleen geschieden aan partners met een geldige bankrekening en een geldige factuur met fiscaal nummer.

(2) Een betaling wordt maandelijks verricht vanaf een minimumbedrag van 0 euro, na overlegging van een factuur met fiscaal nummer.

(3) Betalingen worden slechts automatisch verricht indien de nodige bankgegevens (IBAN) zijn ingevoerd en is aangegeven of creditnota's met of zonder BTW gewenst zijn. Indien na het bereiken van een recht op commissie binnen een periode van 12 maanden 

geen bankgegevens zijn gedeponeerd, vervalt het recht op de provisie.

(4) Het creditsaldo op de rekeningen brengt geen rente op. Kosten voor buitenlandse overschrijvingen worden met de kredieten verrekend.

(5) WLDOHO behoudt zich het recht voor om geen krediet uit te betalen indien de partner wordt verdacht van

fraude heeft gepleegd of deze voorwaarden heeft geschonden. 

 

 • 7 ANNULERING / VERWIJDERING VAN 

RECLAMEMEDIA 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door de partner te allen tijde zonder opzegtermijn worden opgezegd door het verwijderen van de reclamebanners (linking). De partner moet WLDOHO hiervan schriftelijk in kennis stellen. Dit laat het recht op buitengewone beëindiging onverlet, met name in geval van schending van deze deelnemingsvoorwaarden. In dit geval heeft de partner geen aanspraak op 

betaling van de tot dan toe verworven provisie. In dat geval moet de partner het reclamemateriaal onmiddellijk van zijn website verwijderen.

 

12) B2B-SAMENWERKING, CONTRACTPARTNERS,

SLUITING VAN HET CONTRACT

De koopovereenkomst is gesloten met T & B Distribution GbR. De contracterende partijen dienen een offerte in op basis van de ingevulde bestelbon. Met de bevestiging onzerzijds en de verzending van de factuur komt een contract tot stand.

 • 1 Betalingsvoorwaarden 

De Koper dient de betaling zodanig te verrichten dat het bedrag uiterlijk op de 14e dag na ontvangst van de factuur door de Verkoper is ontvangen. 

 • 2 Leveringsvoorwaarden 

De verkoper verbindt zich ertoe te leveren aan de opgegeven woon- of vestigingsplaats van de koper. De koper van zijn kant verbindt zich ertoe het gekochte goed te aanvaarden. 

 • 3 Garantie 

De verkoop geschiedt onderhands onder uitsluiting van elke garantie. Voor het overige zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. 

De garantieperiode begint bij de aanvaarding van de goederen en eindigt na twee maanden. 

jaren. 

 • 4 Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde goederen (voorbehouden goederen) blijven eigendom van de verkoper tot volledige 

betaling van alle vorderingen die uit dit contract voortvloeien. 

 • 5 Aansprakelijkheid 

Tenzij anders overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers en zijn plaatsvervangers beperkt tot de wettelijke bepalingen. 

 • 6 Bevoegdheid

De bevoegde rechtbank is die van de statutaire zetel van de verkoper. 

 • 7 Diversen 
 1. a) Wijzigingen van en aanvullingen op de gemaakte afspraken en op deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden om van kracht te zijn. Dit geldt ook in geval van wijziging van een clausule. 
 2. b) Indien één of meer bepalingen van dit contract juridisch ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt zo spoedig mogelijk vervangen door een andere bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

op de economische inhoud van de ongeldige bepaling. 

 1. c) De koper is verplicht aan alle eisen van de verkoper te voldoen. Bovendien is het de koper verboden reclame te maken in de vorm van SEA of iets dergelijks op onze merknaam. Het verhandelen en verkopen van bovengenoemd artikel op marktplaatsen waar de verkoper zijn producten verhandelt, is ten strengste verboden.